HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

 

Ngày 12/2/2018, Công ty CP Cầu 14 tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2017 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2018. Chỉ đạo và điều hành Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến – Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty; Đồng chí Nguyễn Năng Dân – Phó Giám đốc Công ty. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc và đại diện công nhân trực tiếp sản xuất.

1

Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Năng Dân trình bày báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2018. Báo cáo đã chỉ rõ: Năm 2017 Công ty có được thuận lợi là SXKD hoàn toàn tự chủ động theo mô hình cổ phần 100% vốn góp của cổ đông, Công ty đang thực hiện căn bản tái cơ cấu từ việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức, đến mô hành quản trị, phương pháp điều hành, từng bước làm thay đổi về nhận thức của CBCNV theo yêu cầu nhiệm vụ và mô hình quản lý mới, với phương châm thay đổi về chất lượng, số lượng lao động và nâng cao hiệu quả SXKD. Tuy nhiên năm 2017 cũng là năm gặp rất nhiều khó khăn do nguồn vốn Nhà nước dành cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông rất hạn hẹp, các dự án vốn đầu tư nước ngoài rất khó tiếp cận do cạnh tranh gay gắt, các dự án đầu tư theo hình thức BOT đang được cơ quan quản lý nhà nước siết chặt rà soát, thanh tra kiểm tra.

Song dưới sự lãnh đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự điều hành linh hoạt của Ban giám đốc, sự vào cuộc mạnh mẽ hiệu quả của tổ chức chính trị – xã hội trong Công ty, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của tập thể CNVC-LĐ, năm 2017 SXKD của Công ty đã đạt được những kết quả khả quan.

Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được là:

– Tổng giá trị sản lượng đạt 545 tỷ đồng

– Doanh thu đạt 468 tỷ đồng

– Đầu tư mới và sửa chữa thiết bị, vật tư luân chuyển 22,4 tỷ đồng

– Thu nhập bình quân đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng

4

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến – Chủ tịch HĐQT ghi nhận kết quả đạt được và biểu dương sự cố gắng vượt khó của tập thể CNVCLĐ toàn Công ty trong năm qua. Đồng chí cũng yêu cầu phải khẩn trương khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý, công tác an toàn lao động. Về kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2018, đồng chí giao chỉ tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện như sau:

  • Giá trị sản lượng: 600 tỷ đồng
  • Doanh thu đạt trên 85% giá trị sản lượng thực hiện
  • Thị trường: Ký kết từ 3 – 4 hợp đồng với giá trị 500 – 800 tỷ đồng
  • Thu nhập bình quân tăng từ 10%-15% so với năm 2017
  • Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước;
  • Hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
  • Thực hiện ngay việc giao thầu phụ đối với các dự án mới; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thầu phụ về: tiến độ, chất lượng, an toàn trong thi công;
  • Chỉ đạo thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán đàm bảo kịp thời; tăng cường thu hồi công nợ để giảm áp lực khó khăn về tài chính.

Năm 2018 dự báo còn nhiều khó khăn trước mắt, song Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tin tưởng rằng với tinh thần vượt khó, đoàn kết phát huy trí tuệ tập thể của CBCNV, Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đã đề ra.

2

3

5

6

 

Số lần xem: 2 071 (lần)