Quan hệ cổ đông

Đại hội CĐ thường niên

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

   

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây NQ128    ...

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CV 93TBHĐQT. ĐHCD 2023 Mẫu giấy ủy quyền ĐHCĐ thường niên năm 2023 Mau DHCD thuong nien 2023...

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây ! TB123.TBKS