Công ty cổ phần Cầu 14 ( tên giao dịch quốc tế Bridge 14 Joint Stock Company) tiền thân là Công ty Cầu 14 được thành lập ngày 22-05-1972. Ngày đầu thành lập Công ty cổ phần Cầu 14 làm nhiệm vụ sửa chữa các công trình cầu đường, đảm bảo giao thông phục vụ cho công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước.
Trong công cuộc đổi mới, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Công ty cổ phần Cầu 14 luôn chú trọng quan tâm đầu tư toàn diện về con người, thiết bị và công nghệ.

Đối tác & Khách hàng