Quan hệ cổ đông

Đại hội CĐ thường niên

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi : Các quý cổ đông thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm....

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Cầu 14...

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian : 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2018 Địa điểm : Hội trường công ty CP Cầu 14 – số 144/95 Vũ Xuân Thiều – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – TP Hà Nội. Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file...

Page 1 of 41234