Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Cầu 14 ( tên giao dịch quốc tế: Bridge 14 Joint stock Company) được thành lập ngày 22-05-1972 với nhiệm vụ sửa chữa, ứng cứu các công trình cầu, đường, đảm bảo giao thông phục vụ cho công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển với nhiều giai đoạn chuyển đổi mô hình doanh nghiệp, đến nay Công ty đang có những bước đi vững chắc, hướng tới sự phát triển bền vững, mục tiêu trở thành một đơn vị chuyên nghiệp có thương hiệu và là đối tác tin cậy đối với các doanh nghiệp, khách hàng trong nước và quốc tế trong lĩnh vực xây dựng giao thông và nhiều lĩnh vực khác.

Những dấu mốc chuyển đổi doanh nghiệp từ khi thành lập:

Ngày 22-05-1972, Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 1070/TC thành lập CÔNG TY XÂY DỰNG CẦU 4 trực thuộc Cục công trình 2, với nhiệm vụ ứng cứu, sửa chữa các công trình cầu, đường, đảm bảo giao thông phục vụ công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam và tái thiết đất nước khi hòa bình lập lại.

Ngày 26-12-1981, Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 2179/TC đổi tên thành XÍ NGHIỆP CẦU 14 trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng giao thông 1. Giai đoạn Công ty tự chủ trong việc mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực: nguồn nhân lực, đầu tư thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, đảm nhận thi công các công trình giao thông có quy mô lớn.

Ngày 12-2-1993, Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 204-QĐ/TCCB-LĐ thành lập lại doanh nghiệp nhà nước và đổi tên thành CÔNG TY CẦU 14, trực thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1. Giai đoạn Công ty tập trung đầu tư toàn diện về mọi mặt trong sản suất kinh doanh, từng bước tạo dựng thương hiệu và uy tín trên thị trường. Đảm nhận thi công nhiều dự án có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến hiện đại, công trình trọng điểm cấp Nhà nước đảm bảo về tiến độ, chất lượng, mỹ thuật và an toàn.

Ngày 3-5-2006, Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 1000/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án cổ phần hóa và đổi tên thành CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14 – CIENCO1, trực thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1. Giai đoạn Công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường, chú trọng hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội người lao động và lợi ích của cổ đông.

Từ tháng 4-2015, sau khi Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 thực hiện thoái toàn bộ phần vốn đầu tư tại Công ty, Công ty đổi tên thành CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14 và chính thức hoạt động sản xuất kinh doanh và hạch toán độc lập. Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính, đổi mới mạnh mẽ trong quản lý và cải cách hành chính, đầu tư phát triển mọi nguồn lực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và nghĩa vụ đối với nhà nước. Tăng cường hợp tác sản xuất kinh doanh với các doanh nghiệp, đối tác tin cậy trong nước và nước ngoài, vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực xây dựng giao thông.