MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG

MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG

Công ty cổ phần Cầu 14 cam kết trong quá trình thực hiện thi công dự án, đảm bảo các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác về môi trường. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, kiểm soát chặt chẽ các loại phế thải và ngăn ngừa ô nhiễm, tạo môi trường làm việc an toàn, không để xảy ra tai nạn.