MỤC TIÊU XÃ HỘI

MỤC TIÊU XÃ HỘI

Công ty luôn mong muốn được đóng góp nhiều công sức, trí tuệ trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại để góp phần thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Cùng với mục tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo pháp luật Việt Nam, tích cực cùng với cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.