HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XX – LẦN THỨ III

       Thực hiện Hướng dẫn số 41-HD/ĐUTCT ngày 27/11/2015 của Đảng ủy Tổng Công ty XDCTGT 1 về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015. Sáng ngày 15/12/2015 tại Hội trường Công ty, Đảng ủy Công ty cổ phần Cầu 14 đã tiến hành kỳ họp thứ ba (khóa XX) thực hiện “Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cấp ủy và cá nhân ủy viên Ban Thường vụ”. Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Tổng Công ty, đồng chí Cấn Hồng Lai – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, đồng chí Phạm Văn Hiếu – Ủy viên BTV, Chánh văn phòng Đảng ủy đã đến dự chỉ đạo hội nghị.

1 (1)

      Báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy tập trung làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân đồng thời xác định những giải pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm các mặt công tác năm 2015. Đánh giá chung, năm qua Đảng ủy đã tập trung làm tốt việc triển khai tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội cổ đông và các chủ trương, định hướng, chiến lược về công tác quản trị, về sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty đến cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 có bước tăng trưởng vượt bậc so với năm trước: Giá trị sản lượng tăng 35,8%, Doanh thu tăng 36,1%, lợi nhuận tăng 29%, thu nhập bình quân đạt 7,65 triệu đồng/người/tháng (tăng 5,1%); Công tác quản trị, quản lý, điều hành đã có nhiều thay đổi hướng tới mục tiêu đem lại hiệu quả lợi ích cho doanh nghiệp, cổ đông và người lao động; Mối quan hệ trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty luôn chặt chẽ, nhịp nhàng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Công ty giữ vững được nền nếp đồng thời có sự đổi mới theo hướng tập trung cho cơ sở, các hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, có tác động tích cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Công tác lãnh đạo của Đảng ủy về: tư tưởng, tuyên truyền giáo dục, kiểm tra giám sát, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phát triển đảng viên luôn được quan tâm đúng mức. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy cũng đã mạnh dạn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế về: Tư tưởng chính trị trong quá trình chuyển đổi doanh nghiệp; thanh quyết toán, thu hồi công nợ; thực hiện an toàn lao động; hạn chế về năng lực lãnh đạo và vai trò trách nhiệm của một vài cấp ủy chi bộ.

1 (2)

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cấn Hồng Lai – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty XDCTGT 1 biểu dương, khen ngợi Đảng bộ Công ty trước bối cảnh năm 2015 có sự chuyển đổi sở hữu vốn của doanh nghiệp, song BCH Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, vận động quần chúng lao động ổn định về tư tưởng, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cá nhân, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội cổ đông của Công ty. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể vẫn giữ được nền nếp, có định hướng hoạt động và chương trình nhiệm vụ công tác rõ ràng. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong những năm tiếp theo Công ty cần tập trung tháo gỡ khó khăn về tài chính, về rào cản của kinh tế thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhất là tỷ suất lợi nhuận, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường xây dựng, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản trị, điều hành, quan tâm cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống người lao động để xây dựng Công ty cổ phần Cầu 14 hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

1 (3)

Số lần xem: 2 164 (lần)