ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 27/4/2018, Công ty cổ phần Cầu 14 tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự của 22 cổ đông, đại diện cho 5.391.709 cổ phần, chiếm 77,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội tập trung bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đề ra những chủ trương, giải pháp để tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản trị điều hành và kiểm soát cho đến hết nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo trước cổ đông về tình hình SXKD trong năm qua. Theo đánh giá Công ty có những thuận lợi đó là đảm bảo quyền tự chủ tự quyết của doanh nghiệp, có nhiều cơ hội thực hiện sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu lại lao động, đổi mới công tác quản trị, quản lý và điều hành. Tuy nhiên đan xen với đó là không ít những khó khăn thách thức do sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường việc làm, các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đều hạn hẹp, việc tham gia làm thầu phụ luôn vướng mắc nhiều thủ tục về nghiệm thu thanh toán, quyết toán với chủ đầu tư và nhà thầu chính. Những khó khăn vướng mắc đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD năm 2017, một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Từ những yêu cầu như vậy đặt ra cho Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này cần tập trung thảo luận đưa ra những định hướng giải pháp tháo gỡ và quyết định phù hợp để xây dựng Công ty giữ vững ổn định và phát triển.

IMG_7684 (1)

Sau hơn 3 giờ làm việc, Đại hội đã thông qua Nghị quyết một số nội dung quan trọng với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông dự họp.

Thống nhất kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị sản lượng 500 tỷ đồng; doanh thu trên 85%; lợi nhuận sau thuế 3,5 tỷ đồng; cổ tức 4% và thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng.

  • Thống nhất các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
  • Thống nhất mức cổ tức năm 2017 là 3%, trong đó trả bằng tiền mặt 40%, trả bằng cổ phiếu 60%; Đồng thời thống nhất điều chỉnh lại phương án trả cổ tức năm 2015, 2016 là trả bằng tiền mặt 30%, trả bằng cổ phiếu 70%.
  • Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty lên 80 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức 6,16 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ 3,84 tỷ đồng.
  • Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Anh Đức để Công ty sắp xếp bố trí công việc khác

IMG_7691

 

IMG_7689

 

IMG_7674

Số lần xem: 1 969 (lần)