Thông báo cổ đông

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây ! 31NQDHCD2021...

Lùi thời hạn chi trả cổ tức năm 2015,2016,2017

Lùi thời hạn chi trả cổ tức năm 2015,2016,2017

Tải công văn chi tiết tại đây 356HDQT

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Chuong trinh DHCDTN 2018 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác điều hành của HĐQT năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 Bao cao SXKD 2017  Tờ trình phương án cổ tức và phân phối lợi...