Quan hệ cổ đông

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

  1. Chương trình Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 Chuong trinh DHCDTN 2018
  2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác điều hành của HĐQT năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 Bao cao SXKD 2017
  3. Tờ trình phương án mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017. Điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2015, 2016 To trinh co tuc nam 2017
  4. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018 To trinh thu lao HDQT nam 2017
  5. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 To trinh mien nhiem BKS
  6. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ công ty to trinh tang von dieu le cong ty
 
Số lần xem: 1 408 (lần)