Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

                  Kính gửi:   QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cầu 14

Hội đồng quản trị công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về dự phiên họp thường niên năm 2017.

  1. Thời gian khai mạc: 8 giờ 30 phút, ngày 28  tháng  4  năm 2017 (Thứ Sáu)
  2. Địa điểm họp: Trụ sở công ty, 144/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.
  3. Nội dung, chương trình phiên họp:

– Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017;

– Báo cáo tài chính năm 2016;

– Quyết định mức cổ tức đối với mỗi cổ phần;

– Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý điều hành của HĐQT và Giám đốc công ty; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2016;

– Sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động.

– Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị

– Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát

– Thảo luận và biểu quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

  1. Thành phần dự họp:

– Cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông của công ty tại thời điểm 17h00’ ngày 31/3/2017.

– Trường hợp cổ đông do điều kiện không thể tham dự họp, có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu 1).

  1. Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại Website: http://www.congtycau14.vn
  2. Xác nhận tham gia dự họp:

– Các cổ đông, đại diện cổ đông phải xác nhận tham dự phiên họp bằng văn bản (theo mẫu 2) và gửi về HĐQT công ty chậm nhất vào 17h00’ ngày 21/4/2017, theo địa chỉ:

+ Công ty CP cầu 14, số 144/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

      + Hoặc Fax: 04.38276133,                        Email: congtycau14@gmail.com

   Trường hợp các cổ đông không gửi giấy xác nhận hoặc gửi sau thời gian quy định trên, Công ty không chịu trách nhiệm về tư cách cổ đông dự họp.

Trân trọng thông báo./

Lưu ý : – khi đến dự họp đề nghị cổ đông mang theo CMND để xác nhận tư cách cổ đông, đối với trường hợp được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền ( bản chính)

  • Các cổ đông về dự họp tự lo kinh phí đi lại và có mặt lúc 8 giờ để nhận tài liệu và làm thủ tục

                                                               T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                            Chủ tịch HĐQT

                                                          (đã ký )

                                                             Nguyễn Mạnh Tiến

Tải mẫu đăng ký tại đây mau du hop DHCD
                                                                                                   

 
Download
 
Số lần xem: 1 399 (lần)