Quan hệ cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 19 tháng 3 năm 2016, Công ty cổ phần Cầu 14 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với sự tham dự của 39 cổ đông đại diện cho 6.256.799 cổ phần, bằng 89,38% số cổ phần của Công ty.

IMG_5126

Sau gần 3 giờ làm việc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đảm bảo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần biểu quyết các nội dung, gồm:

  • Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; kế hoạch SXKD năm 2016.
  • Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
  • Báo cáo của Ban kiểm soát
  • Tờ trình trích lập quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2015.
  • Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
  • Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
  • Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Anh Tuấn – sinh năm 1961 đã được Đại hội bầu bổ sung là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017IMG_5145
 
Số lần xem: 1 615 (lần)