Quan hệ cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1.Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử Cong bo thong tin

2. Biên bản đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Cầu 14 – phiên họp thường niên năm 2017 Bien ban DHCD 2017

3. Nghị quyết Đại Hội Cổ đông công ty cổ phần Cầu 14 – phiên họp thường niên năm 2017 Nghi Quyet DHCD 2017

 
Số lần xem: 2 062 (lần)