Quan hệ cổ đông

Đại hội CĐ 2015

Nghị quyết hội đồng quản trị số 124 ngày 17/4/2015

Nghị quyết hội đồng  quản trị về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty....

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nghị quyết số 131/NQ-ĐHCĐ ngày 17/4/2015 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015...

Thông báo bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015