Quan hệ cổ đông

Thông báo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây ! 31NQDHCD2021...

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

  Chuong trinh DHDCD 2021 Bieu mau dang ky du DHDCD 2021...

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi : Các quý cổ đông thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm....

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Mời xem chi tiết tại file đính kèm Mẫu đăng ký dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 mau dk DHCD...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS NHIỆM KỲ 2020-2025

Mời xem chi tiết tại file đính kèm. Mẫu ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 mau ung cu, de cu 2020...