Quan hệ cổ đông

Thông báo

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Xem nội dung chi tiết tại đây : TB gia han phat hanh co phan 2021...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN

Tải mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần tại đây Phieu dang ky mua CP...

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Tải mẫu đăng ký dự họp tại đây GUQ kem theo TB 1323...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây ! TB123.TBKS