Quan hệ cổ đông

Đại hội CĐ thường niên

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 19 tháng 3 năm 2016, Công ty cổ phần Cầu 14 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với sự tham dự của 39 cổ đông đại diện cho 6.256.799 cổ phần, bằng 89,38% số cổ phần của Công ty. Sau gần 3 giờ làm...

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Tải mẫu đăng ký dự họp và uỷ quyền tại tại đây mau uy quyen...

Page 3 of 41234